New Garden City

NEW GARDEN CITY

Scroll down for English version

17. august– 5. oktober 2013

Kenneth Balfelt, Rob Carter (UK/US), Søren Dahlgaard, Jette Ellgaard, Emil Westman Hertz, Learning Site (SE/DK), Allan Otte, Troels Sandegaard

New Garden City er et tværgående kunst- og innovationsprojekt, der sammenfletter elementer af lokal landbrugs- og kulturhistorie med moderne videnskab, teknologi og kunst. Projektet udfolder sig i tre dele bestående af en kunstudstilling på Traneudstillingen, to lokalt forankrede projekter i det offentlige rum samt et dialogbaseret workshop- og formidlingsprogram.

New Garden City tager udgangspunkt den landbrugshistorie Gentofte har bag sig, men som i godt et århundrede har været fraværende i kommunen som dominerende erhverv og kultur. Gentofte har som mange andre områder i Danmark gennemgået en udvikling fra historisk landsby, kendetegnet ved produktion af fødevarer til egen brug og distribution i samfundet, til en nutidig forstad, der domineres af beboelse, kommunale institutioner og kommercielle byggerier. I lyset af den nationale såvel som internationale debat om bæredygtigt landbrug og produktion af fødevarer vil New Garden City genfortælle og reaktualisere dele af denne lokalhistorie.

Udstillingen er kurateret over tre gennemgående temaer: Fødevareproduktion, fællesskaber og ritualer. Med afsæt i disse tre temaer er otte kunstnere og kunstnergrupper blevet inviteret til at bidrage til New Garden City; Kenneth Balfelt, Rob Carter (UK/US), Søren Dahlgaard, Jette Ellgaard, Emil Westman Hertz, Learning Site (SE/DK), Allan Otte og Troels Sandegaard. Hver især undersøger, perspektiverer, dokumenterer, iscenesætter og udfordrer kunstnerne idéen om udadvendte fællesskaber, traditioner og ritualer inden for den tematiske kontekst af landbrugshistorie og fødevareproduktion. Flere af kunstnerne bidrager til New Garden City med helt nye værker.

Gennem en gentænkning af de lokalhistoriske og kulturelle paralleller, der findes mellem “nu” og “dengang”, inviterer New Garden City samtidig sit publikum til at deltage, undersøge og medudvikle nye former for udadvendte fællesskaber. Fra dette udgangspunkt søger udstillingen at skabe en udvekslende aktualisering og genfortolkning af, hvordan landbrugets dyrkningsmetoder, fødevarefællesskaber samt sociale og økonomiske økosystemer kan nytænkes.

New Garden City er udviklet i et samarbejde mellem Traneudstillingen og Art + Innovation Hub og støttet af Statens Kunstfond samt Gentofte Kommune. Udstillingen er en del af Copenhagen Art Week

Samlede-logoer

 

 

 

Download New Garden City’s digitale katalog her:

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NEW GARDEN CITY

Kenneth Balfelt, Rob Carter (UK/US), Søren Dahlgaard, Jette Ellgaard, Emil Westman Hertz, Learning Site (SE/DK), Allan Otte, Troels Sandegaard

Opening Saturday August 17th from 2-5pm

The exhibition is opened by Mayor Hans Toft

New Garden City is an interdisciplinary art and innovation project that merges elements of local agricultural and cultural history with modern science, technology and art. The project unfolds in three parts consisting of an art exhibition at Traneudstillingen, two locally based projects in public spaces and a dialogue-based workshop and mediation program.

New Garden City is based on the lost identity of agricultural history in Gentofte – more than a century has passed, since agriculture was the dominant industry and culture of the area. Gentofte, like many other areas in Denmark, has undergone an evolution from historic village, characterized by production of food for own use and distribution in the society, to a cultivated modern suburb, dominated by residential, municipal institutions and commercial buildings. In light of the national and international debate on sustainable agriculture and food production, New Garden City wishes to recount parts of this local history.

The exhibition is curated with three recurring themes: Food production, communities and rituals.

Based on the three themes, eight artists and art groups have been invited to contribute to the New Garden City; Kenneth Balfelt, Rob Carter (UK/US), Søren Dahlgaard, Jette Ellgaard, Emil Westman Hertz, Learning Site (SE/DK) Allan Otte and Troels Sandegaard. The artists each examine, reflect, document, stage and challenge the idea of ​​extrovert communities, traditions and rituals within the thematic context of the history of agriculture and food production. Several of the artists are creating new and context-based works.

On the basis of a re-thinking of the local historical and cultural parallels existing between ‘now’ and ‘then’, New Garden City invites its audience to participate, investigate and co-create new forms of open communities. From this momentum, the exhibition seeks to create an exchanging actualization and reinterpretation of how farming practices, food communities and social and economic ecosystems can be developed in new forms.

New Garden City is developed and realised in a collaboration between Traneudstillingen Exhibition Space and Art + Innovation Hub. New Garden City is supported by the Danish Arts Council and Gentofte Municipality and is part of Copenhagen Art Week.

Samlede-logoer

 

 

 

Read the full catalogue for New Garden City here: