Shows

Sandra Mujinga


Calluses

21.04.2018–20.05.2018

1 / 14

Foto: Jan Søndergaard

2 / 14

Foto: Jan Søndergaard

3 / 14

Foto: Jan Søndergaard

4 / 14

Foto: Jan Søndergaard

5 / 14

Foto: Jan Søndergaard

6 / 14

Foto: Jan Søndergaard

7 / 14

Foto: Jan Søndergaard

8 / 14

Foto: Jan Søndergaard

9 / 14

Foto: Jan Søndergaard

10 / 14

Foto: Jan Søndergaard

11 / 14

Foto: Jan Søndergaard

12 / 14

Foto: Jan Søndergaard

13 / 14

Foto: Jan Søndergaard

14 / 14

Foto: Jan Søndergaard

På Tranens nye udstilling, Calluses, præsenterer kunstneren Sandra Mujinga forskellige former for skulpturer. På visse er trykt billeder af sorte, unge mennesker, der stikker hovedet op foran kameraet. De vil ses og høres. Samtidig tildækker de deres ansigter med hænderne. De skjuler sig. Idag, hvor der dagligt tages, uploades og distribueres millioner af portrætfotos på tværs af kloden, er alle mennesker – med eller uden kamera og internetforbindelse – stadig mere synlige. Alt synes at blive dokumenteret og registreret. Samtidig gør vor nyvundne synlighed os mere eksponerede og altså udsatte og sårbare.

Den norske kunstner Sandra Mujinga har i de sidste par år været optaget af en konflikt mellem to tendenser, der op igennem historien har præget især vesterlandske samfund i stadig stigende grad. Den ene tendens er øget synliggørelse og fejring af minoriteter og diversitet bl.a. takket være borgerrettigheds-, repræsentations- og identitetspolitiske bevægelser. Den anden tendens er øget monitorering, dataindsamling og altså risiko for overvågning i stadig mere digitaliserede samfund. Nye former både for frigørelse og undertrykkelse byder sig til.

Udstillingstitlen Calluses betyder på engelsk ’nye væv’ eller ’hård hud’. I sine værker på Tranen kredser Mujinga om, hvordan forskellige former for hud eller ’interfaces’ præger mødet eller sammenstødet mellem det enkelte menneske og dets omgivelser. Alle værkerne på udstillingen er karakteriseret ved et nøjsomt arbejde med forskellige overflader. Der er fokus på mørke hudfarver, der absorberer lys, på transparent pvc, der leder lys, og på syntetisk læder, der er sejt og svært at trænge igennem.

Med titlen Calluses antydes også, at en overflades karakteristika ikke er givet en gang for alle. Vores hud kan ændre sig over tid eller manipuleres – ligesom visse dyr kan skifte ham. Daglige rutiner, hårdt fysisk arbejde eller sport kan eksempelvis hærde huden. Virkningerne kan være uønskede. De kan også være intenderede. Mujinga er optaget af, hvorledes hærdning kan være en strategi for navigation i fjendtligt eller krævende terræn. Ligesom blæksprutten, der er et genkommende motiv i kunstnerens arbejde og den aktuelle udstilling, kan mennesker ændre fremtrædelsesform for at tilpasse sig bestemte miljøer. Via digitale filtre kan vi uploade andre versioner af os selv til nettet. Via beklædningsgenstande kan vi mangfoldiggøre de lag, som vi møder verden med, og som skærmer og beskytter os imod den. Via hærdning af huden kan transparent væv forvandles til opak overflade.

Flere af Mujingas værker er ikke blot passive objekter, som publikum kan gå rundt om og betragte. Hendes såkaldte ’wearable sculptures’ lavet af syntetisk læder kan også bæres som tøj. Disse skulpturer er med andre ord ikke blot ting, som man kan anskue udefra. De kan også aktiveres indefra. Skulpturerne er klæder, som kroppe kan bebo. De er steder, som man kan iklæde sig og forsvinde fra jordens overflade. Med sin nye udstilling på Tranen løfter Mujinga sløret for en række nye værker, der også tjener tilsløring i en verden, hvor transparens og synlighed både er forjættende og forbandet.

Toke Lykkeberg,
Leder af Tranen

Sandra Mujinga (NO, 1989) er født i Den Demokratiske Republik Congo, norsk statsborger, bosat i Berlin og uddannet på Konsthögskolan i Malmö.

Tak til Rhea Dall, leder af UKS, Unge Kunstneres Samfund i Oslo, som udstillingen Calluses er arrangeret i samarbejde med.

For Tranen’s new exhibition, Calluses, Norwegian artist Sandra Mujinga presents various forms of sculptures. Some feature printed pictures of black youngsters sticking their heads in front of the camera. They want be seen and heard. At the same time they cover their faces with their hands. They are hiding. In times when millions of portrait photos are taken, uploaded and distributed on a daily basis across the globe, everyone –with or without camera and Internet connection– increasingly gains in visibility. Everything seems to be documented and registered. At the same time, our new found visibility makes us more exposed and vulnerable.

The last couple of years, Mujinga has been preoccupied by a conflict between two tendencies which –throughout history– have left an ever bigger mark especially on Western societies. One tendency is increased visibility and celebration of minorities and diversity as a result of –among other things– civil rights movements and politics of identity and representation. The other tendency is increased monitoring, data collection and thus surveillance in an increasingly digitized society. New forms of both emancipation and oppression see the light of day.

‘Calluses’ means 'new tissues' or 'hard skin'. In her exhibition at Tranen, Mujinga explores how different types of skin and interfaces affect the encounter or clash between the individual and its surroundings. All works in the exhibition are characterized by elaborate treatment of different surfaces: dark skin colours that absorb light, transparent PVC that transmits light, and synthetic leather, which is resistant and hard to penetrate.

The title Calluses also suggests that the characteristics of a surface are not given once and for all. Our skin can change over time or be manipulated – like some animals shed their skin. Daily routines, hard physical labour or sports can harden the skin. The effects may be undesirable. They may also be intentional. Mujinga is interested in how this hardening of a surface can be a strategy for navigating in a hostile or unaccommodating terrain. Like the octopus, which is a recurring motif in the artist's work and the exhibition at Tranen, people can change their appearance in order to adapt to specific environments.

By use of digital filters we can upload other versions of ourselves to the web. By use of garments we can multiply the layers with which we face the world and protect ourselves against it. Through hardening of the skin, transparent tissue can be transformed into an opaque surface.

Several of Mujinga's works are not just passive objects, which the public can circle around and contemplate. Her so-called wearablesculptures made of synthetic leather can also be worn as clothes. In other words, these sculptures are not just things that can be seen from the outside. They can also be animated from within. The sculptures are clothes that bodies can inhabit. They are places to which people can withdraw in order to disappear from the surface of the earth. With this new exhibition at Tranen, Mujinga reveals a series of new works, which also serve as means to conceal oneself in a world, where transparency and visibility are both encouraging and cursed.

Toke Lykkeberg,
Director of Tranen

Sandra Mujinga (NO, 1989) is a Norwegian citizen, born in the Democratic Republic of Congo, based in Berlin and educated at the Malmö Art School.

Thanks to Rhea Dall, Head of the UKS, Young Artists Society in Oslo, in collaboration with which the exhibition is organized.