Shows

Sif Itona Westerberg

Fountain

17.05.2019–15.08.2019

1 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

2 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

3 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

4 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

5 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

6 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

7 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

8 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

9 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

10 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

11 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

12 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

13 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

14 / 22

Foto/Photo: David Stjernholm

15 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

16 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

17 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

18 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

19 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

20 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

21 / 22

Foto / Photo: David Stjernholm

22 / 22

Poster: Alexis Mark

Væsner sammensat af forskellige dyr var engang mytologiernes gebet. I dag dyrkes sådanne skabninger inden for den selv samme moderne videnskab, der op igennem historien systematisk har udfordret religiøse verdensbilleder, folketro og eksistensen af overnaturlige væsner. Kimærer kalder man ikke længere blot de ildspyende fabeldyr, der er sammensat af løve, ged og slange og fremstilledes på bl.a. oldgræske vaser. Begrebet dukker siden det 20. århundrede også op inden for biologien og genforskningen, bl.a. i forbindelse med blandinger af celler f.eks. fra forskellige dyrearter.

Hybrider og fortidslevn er et tilbagevendende tema i Sif Itona Westerbergs arbejde. Hendes nye totalinstallation Fountain tager form af et springvand. Her bearbejder den danske kunstner historiske fremstillinger af sammensatte væsner på et tidspunkt, hvor disse skabninger ikke længere blot er vidnesbyrd om en svunden fortid. Itona Westerbergs hybrider, der er udhugget og sammensat af gasbetonplader, er baseret på billedsprog fra sagn og myter. Hendes figurer er påmindelser om, hvad den menneskelige forestillingsevne til forskellige tider kan kaste af sig. Hvad mennesket f.eks. i middelalderen blot kunne forestille sig, beskrive og afbilde, arbejdes der i dag også aktivt på at fremstille og give liv. De sidste par år har internationale forskere realiseret en serie af kontroversielle laboratorieeksperimenter. I USA har man udviklet fårefostre indeholdende små mængder af menneskelige celler – blandt andet med det erklærede mål at gro menneskelige organer til transplantation. I Kina har man beriget aber med menneskelige hjerneceller, hvis formål af kritikere betvivles. CRISPR gen-redigering, der tillader at klippe og klistre i DNA strenge, er en blandt andre nye teknologier, der åbner uanede muligheder for manipulering af eksisterende dyre- og plantearter.

Itona Westerbergs installation tager sig ikke ud som kunstnerisk fremtidsforskning i bioteknologi eller nye økosystemer. Den er snarere en meditation over livets metamorfoser fra mutationerne i ursuppen over rejsen fra vand til land mod genmodificeret og –redigeret flora og fauna. I udstillingen aftegner sig ikke en tidslinie fra fortid over nutid til fremtid. Fund fra forskellige tider fletter sig snarere vildt ind og ud af hinanden. Udstillingen er bygget op omkring middelalderens hydbridvæsner, der spyer vand ud af munden. Vandet opsamles i kar af polyester, som rummer fabrikerede aflejringer af trilobitter, der uddøde for 252 millioner år siden – side om side med videnskabelige visualiseringsmodeller af DNA-strenge. Vandet pumpes tilbage via slanger i rør af aluminium, der siden midten af det 20. århundrede har fundet anvendelse inden for alt fra design til byggeindustri. Hvis udstillingen er samtidskunst, er den imidlertid ikke blot et billede på, hvad der udelukkende rører sig i vores tid.

Titelordet ’fountain’ betyder springvand og er afledt af det latinske ord for udspring eller kilde. Fountain markerer ikke så meget, hvorfra noget kommer, men snarere hvorfra noget til stadighed flyder. I Itona Westerbergs arbejde behandles hybrider og kimærer ikke så meget som de obskure fortidslevn, som videnskab og oplysning har aflivet som opspind, men snarere som billeder den ny forskning giver nyt liv.

Væsnerne, som Itona Westerberg har udhugget i gasbeton, finder deres forlæg i gamle udsmykninger af katedraler og manuskripter. I middelalderens bogmaleri, hvor tekst blev indrammet af billeder og ornamenter, optræder en mangfoldighed af hybride væsner. Imens teksten var hellig, tillod margin mere profane og hedenske fantasier om fabeldyr i strid med den kristne lære om distinkte arters forankring i en gudgiven, uforanderlig verdensorden. I dag, hvor mennesker udstyres med stadig flere og mere avancerede proteser og implantater og spekulationer om homo sapiens som blot et skridt på vejen mod en posthuman fremtid tager til, er hybrider på ny genstand for forargelse og fascination.

Fountain ledsages af et udvalg af fag- og skønlitterære bøger kurateret af Itona Westerberg. Bøgerne har været referencer for kunstneren under arbejdet og tjener publikum som andre indgange til udstillingen.

Toke Lykkeberg
Leder af Tranen

 

Sif Itona Westerberg (1985, DK) bor og arbejder i København. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og har bl.a. udstillet på ARoS Triennale og Odense Skulptur Triennale. Fountain er Itona Westerbergs første institutionelle soloudstilling.

Fountain er fjerde udstilling i Tranens program med ekstemporær kunst. Fokus er på den del af samtidskunsten, som ikke er fokuseret på samtiden. Når alt fra økosystemer til teknologi udvikler sig med stadig højere hastighed, bliver samtiden flygtig og uhåndgribelig. Den skrumper. Til gengæld vokser vor viden om fortiden konstant. Spekulationer om fremtiden tager til. Som del af denne bevægelse er megen samtidskunst ikke længere kontemporær, hvilket bogstaveligt talt vil sige ’med tiden.’ I stedet er den ’ekstemporær’, altså ’ude af tiden.’

Udstillingen er støttet af Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Statens Kunstfond, Statens Værksteder for Kunst, H+H

Creatures composed of different animals were once the domain of mythology. Today, such creatures are cultivated by the very same modern science, which systematically has challenged religious worldviews, superstition and the existence of supernatural beings. Chimeras no longer simply designate the kind of fire breathing mythological creatures, composed of lion, goat, and snake, which we find on ancient Greek pottery. Since the 20th century, the concept also applies to mixing cells from different animals within biology and genetic research.

Hybrids and relics are recurring themes in the work of Sif Itona Westerberg. In her installation Fountain, the Danish artist processes historical representations of composite creatures at a time when such creations no longer simply bear witness to a bygone era. Itona Westerberg’s hybrids, carved and shaped in aerated concrete panels, are based on imagery from legends and myths. Her sculptures are a reminder of what human imagination is capable of. However, what human beings could only dream of, describe and depict in medieval times, is now something researchers actively work on creating and bring to life. In recent years, international researchers have carried out a series of controversial laboratory experiments. In the USA, researchers have injected sheep embryos with human cells with the declared goal of growing human organs for transplantation. In China, monkey brains have been enriched with human brain cells – an experiment whose purpose critics question. CRISPR gene editing, which allows for cutting and pasting DNA strings, is but one among other new technologies that open up vast possibilities of manipulation of existing fauna and flora.   

Itona Westerberg’s installation does not present itself as futurology about new biotechnology or eco-systems. Her work is rather a meditation on the metamorphoses of life from mutations in the primeval soup to the journey from water to land towards gene modification and manipulation of plant and animal species. However, in this exhibition there is no chronological timeline from past to present to future. Remnants from different time periods wildly weave in and out of each other. The exhibition, which takes the form of a fountain, is built around medieval hybrid creatures that spew water out of their mouth. The water is collected in tubs of polyester, which contain fabricated deposits of trilobites extinct 252 million years ago next to scientific visualization models of DNA strings. The water is pumped back via hoses through pipes of aluminum, which has found application within everything from construction work to design since the 20th century. If the exhibition is contemporary art, it is however not solely a picture of our specific moment in time.   

The title word ‘fountain’ is derived from the Latin word for spring or source. Fountain marks not so much where something comes from but rather wherefrom something continually flows. In Itona Westerberg’s work, hybrids and chimeras aren’t treated as obscure mythological creatures, which science and enlightenment once discarded as mere fiction, but as creations that new research endows with new life.

The creatures which Itona Westerberg has carved in aerated concrete are sourced from adornments of cathedrals and scripts. In medieval times, illuminated manuscripts – where text is framed by ornaments and images – teemed with hybrid figures. While the text was considered holy, the margin allowed for profane and pagan fantasies of fabulous beings contrary to the Christian teachings of distinct species anchored in an eternal God-given world order. Today, when humans are equipped with ever more advanced prostheses, implants, and speculations about homo sapiens as but one step on the road towards a post-human future, hybrids are once again objects of indignation and fascination.

The exhibition is accompanied by a selection of fiction and non-fiction books curated by Itona Westerberg. The books have served the artist as inspiration during the making of Fountain and additionally serve the public as alternative points of entry into the exhibition.

Toke Lykkeberg
Director of Tranen

 

Sif Itona Westerberg (b. 1985, DK) lives and works in Copenhagen. She has studied at The Royal Danish Art Academy and among others exhibited at ARoS Triennial and Odense Sculpture Triennial. Fountain is Itona Westerberg’s first institutional solo show.

Fountain is the fourth exhibition in Tranen’s program about extemporary art. The focus is on contemporary art that is not primarily focused on our contemporary condition. When everything from climate to technology evolves at ever greater pace, the present becomes ephemeral and intangible. The present starts to shrink. Meanwhile, our knowledge of the past increases. Speculations about the future abound. As part of this development, much art is no longer contemporary, which literally means ‘with time.’ Instead, art is rather ‘extemporary, i.e. ‘out of time’.

The exhibition is supported by Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, The Danish Arts Council, Danish Art Workshops, H+H