Shows

Stine Deja

Cold Sleep

21.04.2021–24.07.2021

1 / 7

Foto: David Stjernholm

2 / 7

Foto: David Stjernholm

3 / 7

Foto: David Stjernholm

4 / 7

Foto: David Stjernholm

5 / 7

Foto: David Stjernholm

6 / 7

7 / 7

Poster: Alexis Mark

I USA og Rusland er omkring 400 mennesker p.t. nedfrosset ved ekstreme minusgrader. De er afgået ved døden – for en juridisk betragtning. Håbet er at optø dem en dag, hvor man også kan genoplive dem. Proceduren er kontroversiel. Ikke desto mindre er kryopræservering, d.v.s bevaring af mennesker ved ekstreme minusgrader, et område i vækst. Tilstanden kaldes cold sleep, der også er titlen på Stine Dejas første soloudstilling i Danmark på Tranen.

Udstillingen tager form af en installation med kinetisk skulptur og animation. Kryopræserverede figurer i termiske, gule dragter udspændt i store runde stålstrukturer drejer rundt om egen akse på små øer i et ørkenlandskab. I sandet gemmer sig små kratere, hvor man ser kunstigt befrugtede embryoer tage form fra celledeling til celledeling. Et goldt ørkenlandskab betragtes sædvanligvis som livløst og abstrakt. I Dejas version bliver det et opholdssted for væsner før og efter menneskelivet – eller, som kunstneren selv formulerer det, en ”befolkning i en anden dimension.”

De termiske silhuetter genkalder kridtstregerne, der tegner omridset af et lig. Men øerne er ikke gerningssteder. Personerne inden for stregerne er ikke døde. I Dejas spekulative fremtidsscenarie er de snarere de eneste overlevende mennesker. Scenariet er sært uvirkeligt – ligesom en luftspejling – og udspringer af kunstnerens studier af det mest etablerede kryopræserveringsfirma Alcor, der nedfryser menneskekroppe midt ude i Arizonas hede, røde ørken. ”En person, der kan genoplives, er ikke død,” forklarer firmaet, der kalder sig en livsforlængelsesfond. “Hvis kryoniske patienter er bevarede så godt, at de en dag kan genoplives, så er de ikke døde; de er kryopræserverede.” Det vil med andre ord sige, at mennesker kort tid efter deres død nedfryses i flydende nitrogen ved 196 minusgrader for at nedsænkes og lagres i termiske soveposer i store tanke.

En lille åbning ved hovedet i figurernes heldragt blotter deres øjne, der skiftevis er åbne og lukkede, som om de blinker i slowmotion. De døde er måske snarere døsige. Sprækken giver et blik ind i, hvad der foregår på den anden side – eller måske ikke foregår. Deja sammenligner scenariet med et venteværelse, hvor man ikke ved præcist, hvad man venter på og hvornår; hvor man ikke ved, hvorvidt det ønskede bioteknologisk nybrud en dag vil indtræffe eller ej. Videoerne looper. Figurernes liv er sat på pause. De drejer desorienterende rundt om sig selv i ring uden nogen retning – ligesom astronauter på træningsfaciliteter, der opøver evnen til at svæve i rum uden tyngdekraft. I Dejas udstilling sammenvæves tabet af tidsfornemmelsen i evigheden med tabet af stedsans i rummet. Måske udødeligheden kræver en helt anden forståelse ikke blot af liv og død, men også rum og tid overhovedet.

Drømmen om evigt liv er mindst lige så gammel som det omkring 4000 år gamle heltedigt Gilgamesh, der også kaldes litteraturhistoriens første hovedværk. Men over tid vokser drømmen hinsides religionerne, myterne og kunstens gebet for at hjemsøge den moderne videnskab. I oplysningstiden, hvor fornuften hævdes på bekostning af alskens obskurantisme, gentænkes døden i fremskridtets lys. Franske og engelske tænkere diskuterer, hvorvidt den stigende gennemsnitslevealder en dag vil lede til evigt liv ad lægevidenskabens og teknologiens vej. I de seneste år har Silicon Valleys mest succesfulde milliardærer som Googles Sergey Brin og Larry Page og Amazons Jeff Bezos satset formuer på denne bioteknologiske front. Forskning i livets natur er begyndt at bære frugt på kryopræseveringens tilstødende områder. 10.000 år gamle orme fanget i Sibiriens permafrost er blevet vækket til live. Mikroskopiske bjørnedyr, der kan overleve i ekstreme miljøer, måske endda på månen, menes nu at være nærved udødelige. Vandmanden Turritopsis dohrnii kan tilsyneladende blive yngre og yngre ulig andre kendte organismer, der kun bliver ældre og ældre.

Dejas fokus er et ældre videnskabeligt gennembrud. Da IVF behandling og såkaldte reagensglasbørn introduceredes for et halvt århundrede siden, var det også yderst kontroversielt. Lægevidenskaben var på afveje, mente visse. Mennesket skulle ikke pille ved skabelsen. Det, der engang blev betragtet som unaturligt, anskues nu snarere som del af menneskets natur. I dag er IVF noget nær en rettighed. En tiendedel af alle fødte babyer i Danmark er undfanget ved kunstig befrugtning. Med fortsat eksponentielt dalende sædkvalitet på verdensplan betragtes nedfrysning og optøning af æg og sæd ikke længere med skræk men som en nødvendighed. For Deja er det eksempel på, hvor hurtigt det, der engang var science fiction, kan blive virkelighed. Arbejdet med at styre simpel celledeling, der producerer en embryo, er dog usammenlignelig med kompleks kryopræservering af et helt menneskelegemes samtlige organer. Ingen ved, om projekter så som Alcors nogensinde vil lykkes,v men mange forudser, at teknovidenskaben fortsat vil accelerere på uforudsigelig vis.

Udstillingen er en meditation over fremskridtet, der måske ikke bare kaster mennesket ind i fremtiden, men også suspenderer, hvad vi forstår ved tid overhovedet. Med Cold Sleep præsenteres evigt liv ikke blot som de levendes drøm men også de dødes.

Toke Lykkeberg
Leder af Tranen

Stine Deja (1986, DK) bor og arbejder i London. Hun har en MA fra Royal College of Art, London, og en BA fra Kolding Designskole. Foruden en lang række solo- og gruppeudstillinger rundt omkring i verden, har hun deltaget på Tranens omrejsende udstilling I Rusland, EXTEMPORARY: Art out of time, der i 2019 præsenteredes på samtidskunstcentret NCCA Arsenal i Nizhny Novgorod, og i 2020 på samtidskunstmuseet PERMM i Perm.

I forlængelse af Cold Sleep co-kuraterer Tranen desuden en anden soloudstilling med Stine Deja, der åbner på kunsthallen Kim? i Riga, Letland, senere på året.

Cold Sleep er ottende udstilling i Tranens program med ekstemporær kunst. Fokus er på den del af samtidskunsten, som ikke er fokuseret på samtiden. Når alt fra økosystemer til teknologi udvikler sig med stadig højere hastighed, bliver samtiden flygtig og uhåndgribelig. Den skrumper. Til gengæld vokser vor viden om fortiden konstant. Spekulationer om fremtiden tager til. Spørgsmålet om, hvor vi befinder os idag, bliver til et spørgsmål om, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Som del af denne bevægelse er megen samtidskunst ikke længere kontemporær, hvilket bogstaveligt talt vil sige ’med tiden.’ I stedet er den ’ekstemporær’, altså ’ude af tiden’ eller samtiden.

Udstillingen er generøst støttet af Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, Becket Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond og Knud Højgaards Fond.

Right now, approximately 400 human bodies are frozen at -196 degrees Celsius in America and Russia. They are dead – legally speaking. The hope is to one day defrost and resuscitate them. The procedure is controversial. Nonetheless, cryopreservation, i.e. preserving people at extreme temperatures below zero, is an area marked by growth. The condition is sometimes referred to as ‘cold sleep’, which is also the title of Stine Deja’s first solo show in Denmark at Tranen.

The exhibition is an installation of kinetic sculpture and animation. Cryopreserved bodies in thermal, yellow suits are suspended in big, circular aluminium structures revolving around their own axis on small islands in a desert landscape. In the sand lie craters where artificially inseminated cells divide. A barren desert landscape is usually seen as lifeless and abstract. In Deja’s version it becomes a place for being before or after human life, or, as the artist has it, “a population in another dimension.”

The thermal silhouettes recall a crime scene where chalk drawings outline the final position of the deceased. However, the islands in the exhibition are not the scene of a crime. In Deja’s speculative future scenario the figures are most likely the only survivors on our devastated planet. The scenario is surreal — like a mirage — and springs from the artist’s research into the most established cryopreservation company, Alcor, who freeze and preserve human bodies in the middle of Arizona’s hot, red desert. “A person who can be resuscitated is not dead,” explains the company dubbed Life Extension Foundation. “Therefore if cryonics patients are preserved well enough that they might someday be resuscitated, then they aren’t dead: they are cryopreserved.” In other words, shortly after death, patients who have elected for the procedure are placed into thermal sleeping bags and immersed into tanks of liquid nitrogen where they are frozen at 196 degrees below zero and stored.

A small opening at the head of the body suits exposes eyes that alternately open and close as if blinking in slow motion. The dead are maybe rather drowsy. The crack gives an insight into what is happening on the other side — or maybe what is not happening. Deja compares the scenario to a waiting room, where you don’t know exactly what you are waiting for and when, as the patient doesn’t know when or if the desired biotechnological breakthrough will occur. The suspended figures revolve in a disorientated fashion around themselves in a loop without any direction –  like astronauts in training facilities who exercise their ability to float in space without gravity. Maybe immortality demands a completely different understanding not just of life and death, but also of space and time.

The dream of eternal life is at least as old as the approximately 4000-year-old epic Gilgamesh, also hailed as the first major work of literature. However, over time, the dream outgrows religions, mythology and art in order to haunt modern science. In the age of Enlightenment, where reason asserts itself at the expense of all kinds of obscurantism, death is revisited in light of progress. French and English thinkers discuss whether the increase in average life expectancy will lead to immortality further down the paths of science and technology. In recent years, Silicon Valley’s most successful billionaires such as Google’s Sergey Brin and Larry Page and Amazon’s Jeff Bezos have bet a fortune on this biotechnological front. Research in the nature of life has started bearing fruit in adjacent areas of cryopreservation. 10.000-year-old worms caught in Siberia’s permafrost have been brought back to life. Microscopic tardigrades capable of surviving in extreme environments, maybe even on the moon, are now believed to be close to immortal. The jellyfish Turritposis dohrnii appears to become younger and younger unlike other known organisms that simply grow older and older.

Deja’s focus is on an older scientific breakthrough. When IVF treatment and so-called test tube babies were introduced half a century ago, it was highly controversial as well. Science was led astray, some believed. Humans shouldn’t manipulate creation. What was once seen as unnatural is today viewed as part of human nature. Today, IVF is almost a basic human right. One out of ten babies born in Denmark is conceived by artificial insemination. Given the exponential decline in sperm quality worldwide, freezing and thawing eggs and semen is less viewed with horror, and more as a necessity. To Deja, it is an example of how quickly what was once science fiction can become reality. Work on controlling cell divisions that produce an embryo is, however, incomparable to the complexity of the cryopreservation of all of the organs of a human body. No one knows whether projects such as Alcor’s will ever succeed, but many predict that technoscience will continue accelerating in unpredictable ways.

The exhibition is a meditation on progress that may not simply catapult humanity into the future, but also suspend what we understand by time as such. In Cold Sleep, eternal life is not only presented as a dream for the living, but also as a dream for the dead.

Toke Lykkeberg
Director of Tranen

Stine Deja (1986, DK) lives and works in Copenhagen. She has an MA from Royal College of Art, London, and a BA from Design School Kolding. Apart from a long series of solo and group exhibitions around the world, she has participated in Tranen’s touring exhibition in Russia, EXTEMPORARY: Art out of time, which was presented at the center for contemporary art NCCA Arsenal in Nizhny Novgorod in 2019 and the museum of contemporary art PERMM in Perm in 2020.

In continuation of the exhibition Cold Sleep, Tranen co-curates another solo show with Stine Deja, which opens at art center Kim? in Riga, Latvia, later this year.

Cold Sleep is the eighth exhibition in Tranen’s program about extemporary art. The focus is on contemporary art that is not primarily focused on our contemporary condition. When everything from climate to technology evolves at ever greater pace, the present becomes ephemeral and intangible. The present starts to shrink. Meanwhile, our knowledge of the past increases. Speculations about the future abound. As part of this development, a lot of art is no longer contemporary – which literally means ‘with time.’ Instead, art is rather ‘extemporary, i.e. ‘out of time’.

The exhibition is generously supported by Danish Arts Foundation, 15. Juni Fonden, Beckett Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond and Knud Højgaards Fond.