Shows

Steffen Jørgensen

Civilizasia

18.06.2023–01.10.2023

Vernissage:

17.06.2023,14:00–16:00

1 / 27

Photo: David Stjernholm

2 / 27

Photo: David Stjernholm

3 / 27

Photo: David Stjernholm

4 / 27

Photo: David Stjernholm

5 / 27

Film still

6 / 27

Photo: David Stjernholm

7 / 27

Photo: David Stjernholm

8 / 27

Photo: David Stjernholm

9 / 27

Photo: David Stjernholm

10 / 27

Film still

11 / 27

Photo: David Stjernholm

12 / 27

Photo: David Stjernholm

13 / 27

Photo: David Stjernholm

14 / 27

Film still

15 / 27

Photo: David Stjernholm

16 / 27

Film still

17 / 27

Photo: David Stjernholm

18 / 27

Photo: David Stjernholm

19 / 27

Photo: David Stjernholm

20 / 27

Film still

21 / 27

Photo: David Stjernholm

22 / 27

Photo: David Stjernholm

23 / 27

Photo: David Stjernholm

24 / 27

Photo: David Stjernholm

25 / 27

Film still

26 / 27

Film still

27 / 27

Poster: Alexis Mark

Et tog kører igennem en ødemark på en udpint jord. På Tranens vægge ser man toget passere igen og igen – i et endeløst loop, som om det kører i ring. Togets fører og passagerer er alle dyr. Det kunne være Noas Ark, men dyrene i videoinstallationen Civilizasia ser udmattede ud. Det eneste, der ser ud til at animere dem, er det bumlende tog, de klynger sig til. Den industrielle revolutions ikoniske maskine tøffer nu derudad uden at føre nogen nogetsteds hen. Her er ikke noget fremskridt, men blot evig genkomst af det samme. En giraf, hvis lange hals man har tilskrevet dens stræben efter træernes blade, hænger som en lang hale efter toget. Dets hoved dunker rytmisk mod svellerne mellem skinnerne.

Den verden, som den danske kunstner Steffen Jørgensen nu udfolder på Tranen, kunne være tiden efter den undergang, som mange i samtiden føler er fremtiden. Det kunne også være en verden blottet for fremtid. Imens Noa inviterede dyr ombord parvis, så de kunne formere sig, nøjes Steffen Jørgensen med et eksemplar af hver art, som var de kastrerede kæledyr.

Steffen Jørgensens animationsvideoer minder i form og indhold umiddelbart om store animationsproduktioner fra bl.a. Disney og Pixar. Hos Steffen Jørgensen er der dog ikke opfundet nogen happy ending til lejligheden. Der er slet ingen slutning, for der er ikke nogen handling. Depressionen og apatien har indfundet sig. Scenariet minder om en moderne fabel, men dyrene på toget synes hverken at glimre ved deres særlige egenskaber eller i stand til at spille den rolle, som tildeles dem i menneskenes historier. Fablen lærer os hverken om dyrs eller menneskers særlige væsen. Idet dyrene på Civilizasia rives ud af deres vante omgivelser, er det ikke kun dyrene, der bliver hjemløse. Vi mister også vores eget billedsprogs udsigelseskraft. Udstillingen præsenterer en ødelagt og frugtesløs verden skabt af mennesker til mennesker, hvor selv vores fantasidyr synes malplacerede.

I ødemarken, der breder sig på tværs af rummet foran toget, fortaber et kultur- og naturlandskab sig i mudder. Eneste tegn på liv er nogle vildtlevende dyr, der mest af alt minder om bamser og legetøjsfigurer: en bjørn, en gris og en kanin. De har tilpasset sig omgivelserne og flyttet ind i Steffen Jørgensens karikerede rester af en civilisation så som en overdimensioneret støvle. Her ligger de alene i hver deres celle oplyst af hver deres skærm og leger med sig selv, imens de er forbundne i ivrig kommunikation. Selvom det hjørne af en verden, som Steffen Jørgensen præsenterer, er gået under, fortsætter strømmen af kulturindustrielle produkter og vilde historier; nogle er utrolige, men sande, andre det pure opspind, og hvad der er hvad er efterhånden svært gennemskueligt.

Som grisen overbeviser bjørnen og kaninen om, så kan man nu sige, hvad man vil, så længe man slutter af med: ”Således talte Zarathustra”. Hvorfor ved ingen af dem, bortset fra ”det lyder vigtigt.” Frasen er også titlen på filosoffen Friedrich Nietzsches digteriske fortælling om den persiske profet, der var grundlægger af en af de første monoteistiske religioner. I bogen forlader Zarathustra med jævne mellemrum sin hule for at forelæse for menneskene om, at Gud er død, at moralen er kaput, at man ikke længere kan skelne mellem godt og ondt, og at sandheder og værdier er noget, som vi nu selv må skabe. Men på Civilizasia er ingen i gang med at skabe noget nyt. Den passion, som de gamende dyr samles om og ophidset fornøjer sig ved, er encyklopædiske genfortællinger af dystopiske og post-apokalyptiske spil. I mangel af store fortællinger såsom religion og ideen om fremskridt, der udlægger livet og verden, dyrker de alternative historier, som på en og samme tid fortryller, forklarer og fastholder det forfald, der nu er deres vilkår.

Steffen Jørgensens genbrug af Nietzsches beretning om den persiske profet ser han selv som et stykke fanfiction baseret på fanfiction. Men Civilizasia er grummere end Nietzsches forlæg. På udstillingen er der ingen profet, der kommer ned fra bjerget for at besynge død og ødelæggelse som forudsætning for at noget nyt kan spire og gro. Når de gamende dyr til tider bryder ud i sang, er det i stedet en lumsk blomst, som langsomt skyder i vejret for fløjtende på en knogle at akkompagnere dem. Blomsten præsenterer sig som en smuk sol, der står op og går ned, men dens fløjtespil – ligesom Rottefængeren fra Hamelns – er lige så forførende som ildevarslende. Dens ankomst ledsages ikke af en lys ide, som når et æble dratter ned i hovedet på Newton, men en regn af industrielt producerede frugter, der falder opad – ud i det endeløse verdensrum.

Steffen Jørgensen (1983, DK) er uddannet på Det Fynske Kunstakademi, Odense, og Akademie der Bildenden Künste, Wien. Han er kendt i Danmark for sit arbejde med kunstnerkollektivet Years og internationalt for sit samarbejde med den amerikanske kunstner Will Benedict, bl.a. på gruppeudstillingen DIS presents: What Do People Do All Day? på Tranen i 2020Civilizasia er hans første institutionelle udstilling i eget navn.

Toke Lykkeberg
Leder af Tranen

Civilizasia er er en del af Tranens program med ekstemporær kunst. Fokus er på den del af samtidskunsten, som ikke er fokuseret på samtiden. Når alt fra økosystemer til teknologi udvikler sig med stadig højere hastighed, bliver samtiden flygtig og uhåndgribelig. Den skrumper. Til gengæld vokser vor viden om fortiden konstant. Spekulationer om fremtiden tager til. Spørgsmålet om, hvor vi befinder os i dag, bliver til et spørgsmål om, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Som del af denne bevægelse er megen samtidskunst ikke længere kontemporær, hvilket bogstaveligt talt vil sige ’med tiden.’ I stedet er den ’ekstemporær’, altså ’ude af tiden’ eller samtiden.

Særlig tak til musiker Janus Nevel Ringsted.

Udstillingen er generøst støttet af Statens Kunstfond.

A train runs through a wasteland on an impoverished Earth. On the walls of Tranen we see the train passing over and over again in an endless loop, as if running in circles. The driver of the train and all its passengers are animals. It might be mistaken for Noah’s Ark, but the animals in the video installation Civilizasia look worn out. The only thing that seems to animate them is the rumbling train they are clinging to. This iconic machine of the Industrial Revolution is now chugging along without transporting anyone anywhere. There is no progress here – just the eternal return of the same. A giraffe, whose long neck has been thought to serve its pursuit of leaves in high trees, is drooping from the back of the train like a long tail. Its head beats rhythmically against the sleepers between the rails.

In his exhibition at Tranen, Danish artist Steffen Jørgensen unfolds an end-of-the-world scenario in line with today’s unease about what tomorrow may bring – or maybe simply in line with a world with no tomorrow. Whereas Noah invited animals on board in pairs so that they could reproduce, Steffen Jørgensen makes do with a single specimen of each species as if they were castrated pets.

In form and content, Steffen Jørgensen’s videos might strike the viewer as reminiscent of major animation productions by the likes of Disney and Pixar. But in the videos of Steffen Jørgensen, there is no happy ending. In fact, there is no ending at all, because there is neither plot nor action. Depression and apathy have set in. The scenario evokes a modern fable, but the animals on the train seem neither to sparkle with their unique attributes nor to have the capacity to play the role assigned to them in stories made up by humans. The fable does not teach us about the special nature of animals or humans. Given that the animals in Civilizasia have been snatched from their familiar surroundings, it is not only the animals that become homeless. We also lose the cogency of our own imagery. The exhibition presents a devastated, barren world created by humans for humans, where even our fictional animals seem out of place.

In the wasteland that extends across the space in front of the train, a cultural and natural landscape gets lost in mud. The only signs of life are feral animals, all of which resemble teddy bears and toys: a bear, a pig and a rabbit. They have adapted to their environment and moved into Steffen Jørgensen’s caricatured relics of a civilisation such as an oversized boot. Each of them is lying in their own little cell, playing with themselves, each illuminated by their own personal screen, connected in fervent communication. Even though the corner of the world that Steffen Jørgensen presents has ended, the stream of cultural industrial products and crazy stories goes on: some are incredible, but true; others pure fabrication. It is now difficult to distinguish between them.

As the pig convinces the bear and the rabbit, now you can say anything you want as long as you end with: “Thus Spoke Zarathustra”. None of them knows why, other than that “it sounds important.” The phrase is also the title of the philosopher Friedrich Nietzsche’s poetic tale of the Persian prophet who founded one of the first monotheistic religions. In the book, Zarathustra periodically leaves his cave to lecture people that God is dead, that morality is defunct, that one can no longer distinguish between good and evil, and that truths and values are something we must now create ourselves. But in Civilizasia no one is creating anything new. The passion that unites the gaming animals, delighting and exciting them, is encyclopaedic retellings of dystopian and post-apocalyptic games. In the absence of grand narratives such as religion and the idea of progress that construe life and the world, they pursue alternative stories that simultaneously enchant, explain and perpetuate the decay that is now their condition.

Steffen Jørgensen’s recycling of Nietzsche’s account of the Persian prophet is a piece of fanfiction based on fanfiction. But Civilizasia is grimmer than its Nietzschean source. In the exhibition, no prophet descends from the mountain extolling death and destruction as a prerequisite for something new to germinate and grow. Whenever the gaming animals occasionally break into song, a sneaky flower sprouts and pipes an accompaniment on a bone. The flower looks like a beautiful rising and setting sun, but the sound of its flute – like that of the Pied Piper of Hamelin – is as seductive as it is ominous. Its emergence is accompanied not by a brilliant idea, as when an apple fell onto Newton’s head, but by a shower of industrially produced fruits falling upwards – into the infinite space.

Steffen Jørgensen (1983, DK) studied at the Funen Art Academy, Odense and the Akademie der Bildenden Künste, Vienna. In Denmark, he is known for his work with the artists’ collective Years, and internationally for his collaboration with the US artist Will Benedict: for example, in the group exhibition DIS presents: What Do People Do All Day? at Tranen in 2020Civilizasia is his first institutional exhibition in his own name.

Toke Lykkeberg
Director of Tranen

Civilizasia is part of Tranen’s programme of extemporary art. The focus is on contemporary art that is not primarily focused on our contemporary condition. When everything from climate to technology evolves at ever greater pace, the present becomes ephemeral and intangible. The present starts to shrink. Meanwhile, our knowledge of the past increases. Speculations about the future abound. As part of this development, a lot of art is no longer contemporary — which literally means ‘with time.’ Instead, art is rather ‘extemporary’, i.e. ‘out of time’.

Special thanks to musician Janus Nevel Ringsted.

The exhibition is supported by the Danish Arts Council.